Galop Wear

Regulamin Sklepu
Internetowego www.galopwear.pl

§ 1. Postanowienia
ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz.
1422 z późn. zm.), Zargo Marek Czaja z siedzibą w Częstochowie ustala niniejszy
Regulamin Sklepu Internetowego www.galopwear.pl (dalej: galopwear.pl lub Sklep)
i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktu poprzez
zorganizowany Sklep Internetowy za pośrednictwem sieci Internet.

3. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne
podstawy korzystania ze Sklepu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem
podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Sklepu, do przestrzegania
postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Użytkownicy są
zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób
ze Sklepu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią
niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich
przestrzegania.

5. Treść niniejszego Regulaminu jest nieprzerwanie dostępna
pod adresem internetowym Sklepu www.galopwear.pl w każdej chwili przed
zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie,
odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na
odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF, w dowolnej chwili ze strony
Sklepu.

6. Właścicielem i administratorem Sklepu jest firma Zargo
Marek Czaja z siedzibą w Częstochowie (42-221 Częstochowa) przy ul. Bialskiej
156/6, posiadająca NIP: 9492166106, REGON: 363991386, adres e-mail:
kontakt@galopwear.pl i numer telefonu: +48 602 329 198.

7. Kupujący ma możliwość kontaktu ze Sklepem Internetowym,
pod adresem: Zargo Marek Czaja ul. Bialska 156/6, 42-221 Częstochowa,
telefonicznie pod numerem: +48 602 329 198, lub poprzez adres e-mail:
kontakt@galopwear.pl .

8. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

a) Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący
zakupów w Sklepie Internetowym www.galopwear.pl w zakresie niezwiązanym
bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221
ustawy z 23 kwietnia 1964 r.Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

b) Konto – konto nieodpłatnie prowadzone w ramach Sklepu
przez Sprzedającego pod unikalną nazwą (login) dla Użytkownika, który dokonał
Rejestracji. Konto jest zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane
Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu.

c) Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w
szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5
Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia
2007 roku z późniejszymi zmianami.

d) Koszyk – integralna część Sklepu Internetowego www.galopwear.pl
i systemu zakupowego, w której Kupujący zatwierdza warunki Zamówienia, w
szczególności ilość sztuk Produktu, dane do dostawy lub wystawienia faktury,
sposób płatności;

e) Kupujący – Użytkownik, który zawarł ze Sprzedającym Umowę
bądź wyraził wolę zawarcia Umowy poprzez złożenie Zamówienia w Sklepie.

f) Miejsce spełnienia świadczenia – adres pocztowy wskazany
w zamówieniu przez Kupującego.

g) Produkt – produkt o nazwie: „torba na czapraki #GALOP”,
pokazany w Sklepie Internetowym www.galopwear.pl, mogący stanowić przedmiot
Umowy Sprzedaży; istotne właściwości Produktu są udostępniane na przypisanej mu
podstronie Sklepu; obraz Produktu przedstawiony na stronach Sklepu
Internetowego jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie
informacyjny;

h) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną Sklepu Internetowego www.galopwear.pl

i) Rejestracja – procedura zakładania przez Użytkownika
swojego Konta w Sklepie.

j) Sklep/Sklep Internetowy – Sklep Internetowy
www.galopwear.pl, działający pod adresem internetowym www.galopwear.pl, którego
właścicielem i administratorem jest Sprzedający. W ramach Sklepu Sprzedający
prowadzi sprzedaż Produktu o nazwie: „torba na czapraki #GALOP”.

k) Sprzedający – firma Zargo Marek Czaja, będąca
właścicielem i administratorem Sklepu.

l) Umowa – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Użytkownikiem
a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu w postaci elektronicznej na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest Produkt oferowane
w Sklepie.

m) Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej w jakikolwiek sposób
korzystającą ze Sklepu.

n) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego prowadzące
bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków.

7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:

a) Urządzenie końcowe posiadające dostęp do sieci Internet
Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome,
Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) Zainstalowana na urządzeniu końcowym przeglądarka
internetowa z zainstalowanym oprogramowaniem Java.

d) Zainstalowany na urządzeniu końcowym program Acrobat
Reader lub inny program obsługujący pliki w formacie PDF.

8. Użytkownik oraz Kupujący uprawniony jest i zobowiązany do
korzystania ze Sklepu Internetowego www.galopwear.pl zgodnie z jego
przeznaczeniem.

9. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§ 2. Rejestracja w Sklepie

1. W celu ułatwienia składania Zamówień w Sklepie, Kupujący
dokonuje nieodpłatnie Rejestracji w celu założenia swojego Konta w Sklepie, na
którym będą przechowywane dane Kupującego niezbędne do składania Zamówień.
Rejestracja w Sklepie pozwala Użytkownikowi korzystać z wielu przywilejów,
takich jak:

a) podgląd statusu realizacji Zamówień oraz historii
zakupów;

b) brak konieczności ponownego wprowadzania danych
Użytkowania przy kolejnych zakupach;

2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Kupujący
wypełnia formularz rejestracyjny, podając prawdziwe dane osobowe: imię i
nazwisko, dokładny adres zamieszkania, ewentualnie adresu dostawy, adresu
e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego oraz powinien wyrazić zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania,
ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług
świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Kupującego .
Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, dodatkowo podaje firmę przedsiębiorstwa
oraz NIP.

3. Aby skutecznie dokonać Rejestracji, Kupujący musi
zaakceptować wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym
www.lianiazdrowie.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych
podanych w formularzu rejestracyjnym.

5. Szczegółowe zasady zbierania i przechowywania na Koncie
Kupującego jego danych osobowych określa Załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu – Polityka prywatności i ochrony danych osobowych.

6. W czasie rejestracji oraz w czasie korzystania ze swojego
Konta Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany w czasie
rejestracji adres e-mail dodatkowych wiadomości od Sprzedającego, zawierających
informacje na temat oferowanych przez Sklep towarów i promocji (tzw.
„newsletter”).

7. Kupujący może w dowolnej chwili usunąć swoje Konto.

§ 3. Zamówienia i zawarcie Umowy

1. Użytkownik może przeglądać na stronie internetowej Sklepu
Produkt wystawiony do sprzedaży. Przy Produkcie znajdują się szczegółowe
informacje na jego temat.

2. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą
powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Użytkownika a
rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

3. Po podjęciu decyzji o kupnie Produktu, Użytkownik dodaje
go do koszyka poprzez kliknięcie na ikonę „Dodaj do koszyka”. W zakładce
Koszyk, Użytkownik może wybrać ilość sztuk Produktu, jaką ma zamiar kupić.
Użytkownik może swobodnie dodawać do koszyka kolejne sztuki Produktu lub je
usuwać. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik wybiera odpowiadającą mu formę dostawy
Produktów i płatności. W tym momencie Użytkownik może również wprowadzić posiadane
kupony rabatowe, aby otrzymać zniżkę. Aby przejść do formularza składania Zamówienia,
Użytkownik klika na ikonę „Zamawiam”.

4. W formularzu Zamówienia Kupujący podaje swoje dane
teleadresowe, potrzebne do realizacji Zamówienia (imię i nazwisko, dokładny
adres zamieszkania, ewentualnie adres dostawy, adres e-mail oraz telefon
kontaktowy; jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, dodatkowo podaje firmę przedsiębiorstwa
oraz NIP) bądź loguje się do swojego Konta, z którego pobierane są dane Kupującego.
Po wpisaniu danych i wypełnieniu innych opcjonalnych pól formularza Zamówienia,
Kupujący klika na przycisk „Podsumowanie”, w następstwie czego zostanie
wyświetlone podsumowanie Zamówienia, zawierające komplet informacji podanych
przez Kupującego. Kliknięcie przycisku „Złóż Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
oznacza złożenie Zamówienia.

5. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma na podany w
formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail z
potwierdzeniem złożonego Zamówienia i linkiem, w który należy kliknąć. Do
zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym dochodzi w chwili
kliknięcia linku otrzymanego w wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedającego.

§ 4. Cena i płatności

1. Cena Produktu podana na stronie internetowej Sklepu jest podawana w złotych polskich i jest ceną brutto – zawiera podatek VAT.

2. Do ceny Produktu należy doliczyć koszty dostawy, której
wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Ceny dostawy
Produktu dostępne są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu – Koszty
dostawy. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy)
wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Kupującego.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na
bieżąco zmian w cenie Produktu. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu,
nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany
ceny. 

4. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelew – wpłaty należy dokonać na wskazany numer
rachunku bankowego, który zostaje przekazany w wiadomości e-mail
potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. Przelew można zrealizować przez Internet,
na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego,
rozpoczyna się realizacja Zamówienia;

b) za pobraniem – Kupujący płaci gotówką przy odbiorze
Produktu (kurierowi, listonoszowi lub w oddziale Poczty Polskiej – w zależności
od metody dostawy). Ta metoda płatności wiąże się z wyższą opłatą za realizację
Zamówienia, która nie występuje w przypadku innych opłat;

c) płatność elektroniczna – najbardziej wygodny i bezpieczny
sposób dokonania wpłaty za pośrednictwem Internetu. W Sklepie wykorzystywany
jest system płatności Tpay, do którego Kupujący zostaje przekierowany w celu
dokonania płatności. Cały proces odbywa się szybko i bezpiecznie – Kupujący
wybiera swój bank i dokonuje opłaty. System Tpay obsługuje bezpieczne
transakcje:

 • karta płatnicza – Visa, Visa Electron,
  MasterCard, Maestro;
 • ePrzelewy – Płacę z inteligo, mTransfer,
  MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO,
  Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew,
  Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium – Płatności Internetowe;
 • ePłatności – Deutsche Bank Polska S.A., ING Bank
  Śląski S.A., Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Lukas Bank S.A., Raiffaisen
  Bank Polska S.A.;

Aktualna lista obsługiwanych metod płatności dostępna jest
pod adresem www.tpay.pl.

5. Warunkiem wydania Produktu jest zapłata za Produkt i
dostawę.

§ 5. Realizacja Zamówień

1. Sprzedający rozpoczyna realizację Zamówienia po
skutecznym zawarciu Umowy sprzedaży z Kupującym.

2. Na termin otrzymania Produktów składa się termin wysyłki
i czas dostawy. Termin wysyłki wynika z dostępności Produktu w Sklepie i
wybranej formy płatności, podczas gdy czas dostawy zależy od wybranej przez
Kupującego formy dostawy.

3. Kupujący może wybrać jedną z następujących form dostaw:

Paczkomaty InPost – przedpłata 9,99 zł.
Paczkomaty Inpost – za pobraniem 16 zł.
Poczta Polska Kurier 48h – przedpłata 12 zł.
Poczta Polska Kurier 48h – za pobraniem 16 zł.
kurier DPD – przedpłata 16 zł.
kurier DPD – za pobraniem 24 zł.

4. Całkowity koszt dostawy zamówionego Produktu Kupujący
poznaje po dodaniu Produktu/-ów do Koszyka i wybraniu formy dostawy i metody
płatności – w podsumowaniu Zamówienia, po kliknięciu na przycisk „Podsumowanie”
w formularzu Zamówienia.

5. Sprzedający przesyła na adres e-mail Kupującego aktualne
informacje o postępach w realizacji Zamówienia. Ponadto Kupujący zarejestrowany
w Sklepie posiada w ramach swojego Konta dostęp do informacji o postępach w
realizacji Zamówienia.

6. Sprzedawca jest odpowiedzialny za przesyłkę do momentu
wydania jej Kupującemu.

§ 6. Reklamacje

1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Produkt wolny od
wad.

2. Sprzedający odpowiada względem Kupującego z tytułu
rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch
lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

3. Kupujący może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje pisemnie na
adres: Zargo Marek Czaja, ul. Bialska 156/6, 42-221 Częstochowa, telefonicznie
pod numerem: +48 602 329 198, lub poprzez adres poczty elektronicznej:
kontakt@galopwear.pl

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko,
adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

5. Jeżeli zakupiony i dostarczony Produkt okaże się
obarczony wadą fizyczną lub prawną, Kupujący powinien podjąć działania zgodnie
z poniższą procedurą reklamacyjną:

a. Kupujący powinien powiadomić Sprzedającego w wybranej
przez siebie formie (telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej albo
pisemnie) o wadzie Produktu, a następnie przesłać do Sprzedającego Produkt
stanowiący przedmiot reklamacji, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w
którym opisze szczegółowe powody reklamacji Produktu, wskaże jedno z
następujących żądań:

 • naprawienia Produktu;
 • wymiany Produktu na wolny od wad;
 • obniżenia ceny
 • odstąpienia od Umowy – o ile wada jest istotna;

a także poda adres zwrotny oraz numer rachunku bankowego, na
który miałby zostać dokonany ewentualny zwrot pieniędzy (uzależniony od zgłoszonego
przez Kupującego żądania i wyniku postępowania reklamacyjnego).

b. W ciągu maksimum 14 dni od otrzymania przesyłki
Sprzedający poinformuje pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
Kupującego mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

c. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie,
Sprzedający niezwłocznie przystąpi do realizacji zgłoszonego przez Kupującego
żądania. W takiej sytuacji Sprzedający naprawi Kupującemu szkodę, którą ten
poniósł z tego powodu, że zawarł Umowę, nie wiedząc o istnieniu wady w
zakupionym Produkcie (w tym zwróci Kupującemu koszt przesłania reklamowanego
Produktu do Sprzedającego).

d. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną,
Sprzedający przekaże Kupującemu szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i
niezwłocznie, nie później niż w ciągu maksymalnie 14 dni, odeśle na swój koszt
reklamowany Produkt.

e. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków
zostanie wykonany na kartę, którą został dokonany zakup reklamowanego Produktu.

3. W razie wątpliwości Kupujący powinien skontaktować się ze
Sprzedającym drogą mailową bądź elektroniczną.

§ 7. Zwroty

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Kupujący ma prawo odstąpić
od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do
odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł
w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
przez Kupującego weszła w posiadanie Produktu. Powyższe dotyczy wyłącznie Umowy
zawartej z Konsumentem, czyli osobą fizyczną, która dokonała zakupu
niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Zwracany przez Kupującego Produkt powinien zostać
opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie
transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne
opakowanie oraz zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami, a także
dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres Sprzedającego.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący
musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w
drodze jednoznacznego. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia
od Umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, jednak nie
jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby
Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa
odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

4. O decyzji w przedmiocie odstąpienia od Umowy Kupujący
powiadamia Sprzedającego pisemnie, wysyłając informację na adres: Zargo Marek
Czaja ul. Bialska 156/6, 42-221 Częstochowa lub poprzez adres e-mail: kontakt@galopwear.pl
.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwraca
Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty
dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego
przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku
nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o
decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności
Sprzedający dokona przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został
przez Kupującego użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie
zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych
opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności
do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu
jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Kupujący powinien odesłać lub przekazać Sprzedającemu
zwracany Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia,
w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Termin jest
zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
Kupujący będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Kupujący
odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z
niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.

§ 8. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1. Dane osobowe, które Użytkownik przekazuje Sprzedającemu w
związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedający zbiera i przetwarza zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności i ochrony
danych osobowych, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Korzystanie przez Sprzedającego z plików cookies (tzw.
„ciasteczek”) reguluje Polityka cookies stanowiącą Załącznik nr 3 do
niniejszego Regulaminu.

3. Sprzedający może przekazać zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników Sądowi,
Prokuraturze, Policji i innym uprawnionym organom na  potrzeby postępowań prowadzonych przez te
organy w związku z naruszeniem prawa przez  Użytkownika.

§ 9. Odpowiedzialność

1. Prezentowane w Sklepie materiały lub ceny nie stanowią
oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz.
121 z późn. zm.).

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od
niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Sklepu oraz za przerwy
w dostępności Sklepu z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym
operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły
wyższej.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
zaistniałe podczas przeglądania stron internetowych Sklepu. Sprzedający zwraca
uwagę na zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, takich jak w
szczególności możliwość przejęcia przez podmioty nieuprawnione danych w trakcie
ich teletransmisji.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania i
zachowania Użytkowników w ramach Sklepu, jak również nie ponosi
odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby
trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.

5. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z
tytułu swojej działalności w ramach Sklepu. W związku z dokonanymi w ramach
Sklepu naruszeniami postanowień Regulaminu, Umowy lub przepisów prawa,
Użytkownik w szczególności obowiązany jest pokryć w całości ewentualną szkodę
wyrządzoną Sprzedającemu oraz wszelkie udokumentowane koszty, które poniósł
Sprzedający.

6. Użytkowników obowiązuje zakaz wprowadzania do Sklepu
treści o charakterze bezprawnym.

7. Użytkownik ma obowiązek zapobiegać nieuprawnionemu
dostępowi osób trzecich do jego danych przetwarzanych w Sklepie. W
szczególności Użytkownik posiadający Konto jest zobowiązany nie udostępniać
osobom trzecim loginu i hasła do swojego Konta.

§ 10. Prawa autorskie

1. Wszystkie materiały stanowiące utwór w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z
2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) publikowane na stronie oraz podstronach
Sklepu, podlegają ochronie prawnej. Użytkownicy maja prawo, wyłącznie w celach
prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych w Sklepie, dokonywania
ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron internetowych
Sklepu.

2. Logo „www.galopwear.pl” jest własnością Sprzedającego i
podlega pełnej ochronie prawnej.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Regulamin może ulec zmianie. Każdy Użytkownik zostanie
poinformowany o treści zmian Regulaminu poprzez umieszczenie przez
Sprzedającego na stronie Sklepu, pod zakładką „Regulamin”, wiadomości o zmianie
Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej
informacji na stronie Sklepu przez okres co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych.
Ponadto Sprzedający powiadomi o zmianie Regulaminu Użytkowników posiadających
Konto poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na ich adresy e-mail, wskazane
w Kontach. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty zamieszczenia
przez Sprzedającego informacji o treści zmian na stronie Sklepu. Jeżeli Użytkownik
posiadający Konto nie akceptuje nowej treści Regulaminu, powinien usunąć swoje
Konto przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Do Umów zawartych przed
dniem wejścia w życie zmian Regulaminu ma zastosowanie Regulamin w
dotychczasowym brzmieniu.

2. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem ze
Sklepu lub związane z Umową mogą być rozwiązywane za pomocą polubownych i
przedsądowych metod rozwiązywania sporów, do których należą:

a) Mediacja prowadzona przez Wojewódzkie Inspektoraty
Inspekcji Handlowej.

b) Postępowanie przed stałymi polubownymi sądami
konsumenckimi działającymi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji
Handlowej.

c) Pomoc udzielana konsumentom przez powiatowych rzeczników
konsumentów.

d) Pomoc udzielana konsumentom przez organizacji
pozarządowe.

3. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem ze
Sklepu lub związane z Umową rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo i
miejscowo polski Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego..

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie
mają właściwe przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza:

a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t.
Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.),

c) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.
U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.),

d) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

e) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają
bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie
uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne, pozostałe postanowienia
pozostają w mocy.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 25.09.2019.

Koszty dostawy

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego www.galopwear.pl

1. Całkowity koszt dostawy zamówionych Produktów Kupujący
poznaje po dodaniu Produktu/-ów do Koszyka i wybraniu formy dostawy i metody
płatności – w podsumowaniu Zamówienia, po kliknięciu na przycisk „Podsumowanie”
w formularzu Zamówienia.

2. Lista standardowych kosztów dostawy:

 • Paczkomaty: 12 zł
 • Poczta Polska (paczka 48h): 13zł
 • Kurier: 16zł

Artykuł wyprzedany Jeśli artykuł będzie ponownie dostępny, otrzymasz od nas e-mail.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką plików Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na "zgódź się na cookies" aby umożliwić Ci przeglądanie pełnego kontentu strony. Jeżeli kontynuujesz przeglądanie tej strony bez zmiany swoich ustawień cookie lub klikniesz poniższy przycisk "Zaakceptuj", oznacza to iż wyrażasz na to zgodę. The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close