Galop Wear

Regulamin Sklepu Internetowego www.galopwear.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), Zargo Marek Czaja z siedzibą w Częstochowie ustala niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.galopwear.pl (dalej: galopwear.pl lub Sklep) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktu poprzez zorganizowany Sklep Internetowy za pośrednictwem sieci Internet.

3. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania ze Sklepu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Sklepu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób ze Sklepu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Treść niniejszego Regulaminu jest nieprzerwanie dostępna pod adresem internetowym Sklepu www.galopwear.pl w każdej chwili przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF, w dowolnej chwili ze strony Sklepu.

6. Właścicielem i administratorem Sklepu jest firma Zargo Marek Czaja z siedzibą w Częstochowie (42-202 Częstochowa) przy Al. Najświętszej Maryi Panny 6, posiadająca NIP: 9492166106, REGON: 363991386, adres e-mail: kontakt@galopwear.pl i numer telefonu: +48 508 478 822.

7. Kupujący ma możliwość kontaktu ze Sklepem Internetowym, pod adresem: Zargo Marek Czaja Al. Najświętszej Maryi Panny 6, 42-202 Częstochowa, telefonicznie pod numerem: +48 508 478 822, lub poprzez adres e-mail: kontakt@galopwear.pl .

8. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

a) Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym www.galopwear.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r.Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

b) Konto – konto nieodpłatnie prowadzone w ramach Sklepu przez Sprzedającego pod unikalną nazwą (login) dla Użytkownika, który dokonał Rejestracji. Konto jest zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu.

c) Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

d) Koszyk – integralna część Sklepu Internetowego www.galopwear.pl i systemu zakupowego, w której Kupujący zatwierdza warunki Zamówienia, w
szczególności ilość sztuk Produktu, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności;

e) Kupujący – Użytkownik, który zawarł ze Sprzedającym Umowę bądź wyraził wolę zawarcia Umowy poprzez złożenie Zamówienia w Sklepie.

f) Miejsce spełnienia świadczenia – adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Kupującego.

g) Produkt – produkt o nazwie: „torba na czapraki #GALOP”, pokazany w Sklepie Internetowym www.galopwear.pl, mogący stanowić przedmiot
Umowy Sprzedaży; istotne właściwości Produktu są udostępniane na przypisanej mu podstronie Sklepu; obraz Produktu przedstawiony na stronach Sklepu
Internetowego jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny;

h) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Sklepu Internetowego www.galopwear.pl

i) Rejestracja – procedura zakładania przez Użytkownika swojego Konta w Sklepie.

j) Sklep/Sklep Internetowy – Sklep Internetowy www.galopwear.pl, działający pod adresem internetowym www.galopwear.pl, którego właścicielem i administratorem jest Sprzedający. W ramach Sklepu Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktu o nazwie: „torba na czapraki #GALOP”.

k) Sprzedający – firma Zargo Marek Czaja, będąca właścicielem i administratorem Sklepu.

l) Umowa – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu w postaci elektronicznej na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest Produkt oferowane w Sklepie.

m) Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej w jakikolwiek sposób
korzystającą ze Sklepu.

n) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków.

7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:

a) Urządzenie końcowe posiadające dostęp do sieci Internet Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) Zainstalowana na urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa z zainstalowanym oprogramowaniem Java.

d) Zainstalowany na urządzeniu końcowym program Acrobat Reader lub inny program obsługujący pliki w formacie PDF.

8. Użytkownik oraz Kupujący uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego www.galopwear.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§ 2. Rejestracja w Sklepie

1. W celu ułatwienia składania Zamówień w Sklepie, Kupujący dokonuje nieodpłatnie Rejestracji w celu założenia swojego Konta w Sklepie, na którym będą przechowywane dane Kupującego niezbędne do składania Zamówień. Rejestracja w Sklepie pozwala Użytkownikowi korzystać z wielu przywilejów,
takich jak:

a) podgląd statusu realizacji Zamówień oraz historii zakupów;

b) brak konieczności ponownego wprowadzania danych Użytkowania przy kolejnych zakupach;

2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Kupujący wypełnia formularz rejestracyjny, podając prawdziwe dane osobowe: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, ewentualnie adresu dostawy, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego oraz powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Kupującego . Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, dodatkowo podaje firmę przedsiębiorstwa oraz NIP.

3. Aby skutecznie dokonać Rejestracji, Kupujący musi zaakceptować wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym www.galopwear.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

5. Szczegółowe zasady zbierania i przechowywania na Koncie Kupującego jego danych osobowych określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu – Polityka prywatności i ochrony danych osobowych.

6. W czasie rejestracji oraz w czasie korzystania ze swojego Konta Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany w czasie rejestracji adres e-mail dodatkowych wiadomości od Sprzedającego, zawierających informacje na temat oferowanych przez Sklep towarów i promocji (tzw. „newsletter”).

7. Kupujący może w dowolnej chwili usunąć swoje Konto.

§ 3. Zamówienia i zawarcie Umowy

1. Użytkownik może przeglądać na stronie internetowej Sklepu Produkt wystawiony do sprzedaży. Przy Produkcie znajdują się szczegółowe informacje na jego temat.

2. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Użytkownika a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

3. Po podjęciu decyzji o kupnie Produktu, Użytkownik dodaje go do koszyka poprzez kliknięcie na ikonę „Dodaj do koszyka”. W zakładce Koszyk, Użytkownik może wybrać ilość sztuk Produktu, jaką ma zamiar kupić. Użytkownik może swobodnie dodawać do koszyka kolejne sztuki Produktu lub je usuwać. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik wybiera odpowiadającą mu formę dostawy Produktów i płatności. W tym momencie Użytkownik może również wprowadzić posiadane kupony rabatowe, aby otrzymać zniżkę. Aby przejść do formularza składania Zamówienia, Użytkownik klika na ikonę „Zamawiam”.

4. W formularzu Zamówienia Kupujący podaje swoje dane teleadresowe, potrzebne do realizacji Zamówienia (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, ewentualnie adres dostawy, adres e-mail oraz telefon kontaktowy; jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, dodatkowo podaje firmę przedsiębiorstwa
oraz NIP) bądź loguje się do swojego Konta, z którego pobierane są dane Kupującego. Po wpisaniu danych i wypełnieniu innych opcjonalnych pól formularza Zamówienia, Kupujący klika na przycisk „Podsumowanie”, w następstwie czego zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia, zawierające komplet informacji podanych przez Kupującego. Kliknięcie przycisku „Złóż Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie Zamówienia.

5. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma na podany w formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia i linkiem, w który należy kliknąć. Do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym dochodzi w chwili
kliknięcia linku otrzymanego w wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedającego.

§ 4. Cena i płatności

1. Cena Produktu podana na stronie internetowej Sklepu jest podawana w złotych polskich i jest ceną brutto – zawiera podatek VAT.

2. Do ceny Produktu należy doliczyć koszty dostawy, której wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Ceny dostawy Produktu dostępne są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu – Koszty dostawy. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy)
wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Kupującego. 

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenie Produktu. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny. 

4. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelew – wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który zostaje przekazany w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. Przelew można zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego, rozpoczyna się realizacja Zamówienia;

b) za pobraniem – Kupujący płaci gotówką przy odbiorze Produktu (kurierowi, listonoszowi lub w oddziale Poczty Polskiej – w zależności od metody dostawy). Ta metoda płatności wiąże się z wyższą opłatą za realizację Zamówienia, która nie występuje w przypadku innych opłat;

c) płatność elektroniczna – najbardziej wygodny i bezpieczny sposób dokonania wpłaty za pośrednictwem Internetu. W Sklepie wykorzystywany jest system płatności Tpay, do którego Kupujący zostaje przekierowany w celu dokonania płatności. Cały proces odbywa się szybko i bezpiecznie – Kupujący wybiera swój bank i dokonuje opłaty. System Tpay obsługuje bezpieczne transakcje:

  • karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro;
  • ePrzelewy – Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium – Płatności Internetowe;
  • ePłatności – Deutsche Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Lukas Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A.;

Aktualna lista obsługiwanych metod płatności dostępna jest pod adresem www.tpay.pl.

5. Warunkiem wydania Produktu jest zapłata za Produkt i dostawę.

§ 5. Realizacja Zamówień

1. Sprzedający rozpoczyna realizację Zamówienia po skutecznym zawarciu Umowy sprzedaży z Kupującym.

2. Na termin otrzymania Produktów składa się termin wysyłki i czas dostawy. Termin wysyłki wynika z dostępności Produktu w Sklepie i wybranej formy płatności, podczas gdy czas dostawy zależy od wybranej przez Kupującego formy dostawy.

3. Kupujący może wybrać jedną z następujących form dostaw:

Paczkomaty InPost – przedpłata 9,99 zł.
Paczkomaty Inpost – za pobraniem 16 zł.
Poczta Polska Kurier 48h – przedpłata 12 zł.
Poczta Polska Kurier 48h – za pobraniem 16 zł.
kurier DPD – przedpłata 16 zł.
kurier DPD – za pobraniem 24 zł.

4. Całkowity koszt dostawy zamówionego Produktu Kupujący poznaje po dodaniu Produktu/-ów do Koszyka i wybraniu formy dostawy i metody płatności – w podsumowaniu Zamówienia, po kliknięciu na przycisk „Podsumowanie” w formularzu Zamówienia.

5. Sprzedający przesyła na adres e-mail Kupującego aktualne informacje o postępach w realizacji Zamówienia. Ponadto Kupujący zarejestrowany w Sklepie posiada w ramach swojego Konta dostęp do informacji o postępach w realizacji Zamówienia.

6. Sprzedawca jest odpowiedzialny za przesyłkę do momentu wydania jej Kupującemu.

§ 6. Reklamacje

1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Produkt wolny od wad.

2. Sprzedający odpowiada względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

3. Kupujący może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje pisemnie na adres: Zargo Marek Czaja, Al. Najświętszej Maryi Panny 6,, 42-202 Częstochowa lub poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@galopwear.pl

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

5. Jeżeli zakupiony i dostarczony Produkt okaże się obarczony wadą fizyczną lub prawną, Kupujący powinien podjąć działania zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

a. Kupujący powinien powiadomić Sprzedającego w wybranej przez siebie formie (telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej albo pisemnie) o wadzie Produktu, a następnie przesłać do Sprzedającego Produkt stanowiący przedmiot reklamacji, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opisze szczegółowe powody reklamacji Produktu, wskaże jedno z następujących żądań:

  • naprawienia Produktu;
  • wymiany Produktu na wolny od wad;
  • obniżenia ceny
  • odstąpienia od Umowy – o ile wada jest istotna;

a także poda adres zwrotny oraz numer rachunku bankowego, na który miałby zostać dokonany ewentualny zwrot pieniędzy (uzależniony od zgłoszonego
przez Kupującego żądania i wyniku postępowania reklamacyjnego).

b. W ciągu maksimum 14 dni od otrzymania przesyłki Sprzedający poinformuje pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Kupującego mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

c. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sprzedający niezwłocznie przystąpi do realizacji zgłoszonego przez Kupującego żądania. W takiej sytuacji Sprzedający naprawi Kupującemu szkodę, którą ten poniósł z tego powodu, że zawarł Umowę, nie wiedząc o istnieniu wady w zakupionym Produkcie (w tym zwróci Kupującemu koszt przesłania reklamowanego Produktu do Sprzedającego).

d. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Sprzedający przekaże Kupującemu szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i niezwłocznie, nie później niż w ciągu maksymalnie 14 dni, odeśle na swój koszt reklamowany Produkt.

e. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę, którą został dokonany zakup reklamowanego Produktu.

3. W razie wątpliwości Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym drogą mailową bądź elektroniczną.

§ 7. Zwroty

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, sprzedawca zdecydował się na wydłużenie tego terminu do 30 dni. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie Produktu. Powyższe dotyczy wyłącznie Umowy zawartej z Konsumentem, czyli osobą fizyczną, która dokonała zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Zwracany przez Kupującego Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie oraz zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami, a także
dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres Sprzedającego.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, jednak nie
jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

4. O decyzji w przedmiocie odstąpienia od Umowy Kupujący powiadamia Sprzedającego pisemnie, wysyłając informację na adres: Zargo Marek Czaja Al. Najświętszej Maryi Panny 6, 42-202 Częstochowa lub poprzez adres e-mail: kontakt@galopwear.pl

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został
przez Kupującego użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Kupujący powinien odesłać lub przekazać Sprzedającemu zwracany Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia,
w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
Kupujący będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 8. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1. Dane osobowe, które Użytkownik przekazuje Sprzedającemu w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedający zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności i ochrony danych osobowych, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Korzystanie przez Sprzedającego z plików cookies (tzw. „ciasteczek”) reguluje Polityka cookies stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

3. Sprzedający może przekazać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników Sądowi, Prokuraturze, Policji i innym uprawnionym organom na  potrzeby postępowań prowadzonych przez te organy w związku z naruszeniem prawa przez  Użytkownika.

§ 9. Odpowiedzialność

1. Prezentowane w Sklepie materiały lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Sklepu oraz za przerwy
w dostępności Sklepu z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły
wyższej. 

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania stron internetowych Sklepu. Sprzedający zwraca uwagę na zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, takich jak w szczególności możliwość przejęcia przez podmioty nieuprawnione danych w trakcie ich teletransmisji.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania i zachowania Użytkowników w ramach Sklepu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.

5. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tytułu swojej działalności w ramach Sklepu. W związku z dokonanymi w ramach
Sklepu naruszeniami postanowień Regulaminu, Umowy lub przepisów prawa, Użytkownik w szczególności obowiązany jest pokryć w całości ewentualną szkodę wyrządzoną Sprzedającemu oraz wszelkie udokumentowane koszty, które poniósł Sprzedający.

6. Użytkowników obowiązuje zakaz wprowadzania do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

7. Użytkownik ma obowiązek zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi osób trzecich do jego danych przetwarzanych w Sklepie. W szczególności Użytkownik posiadający Konto jest zobowiązany nie udostępniać osobom trzecim loginu i hasła do swojego Konta.

§ 10. Prawa autorskie

1. Wszystkie materiały stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) publikowane na stronie oraz podstronach Sklepu, podlegają ochronie prawnej. Użytkownicy maja prawo, wyłącznie w celach
prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych w Sklepie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron internetowych Sklepu.

2. Logo „www.galopwear.pl” jest własnością Sprzedającego i podlega pełnej ochronie prawnej. 

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Regulamin może ulec zmianie. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o treści zmian Regulaminu poprzez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie Sklepu, pod zakładką „Regulamin”, wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu przez okres co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych. Ponadto Sprzedający powiadomi o zmianie Regulaminu Użytkowników posiadających Konto poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na ich adresy e-mail, wskazane w Kontach. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty zamieszczenia przez Sprzedającego informacji o treści zmian na stronie Sklepu. Jeżeli Użytkownik posiadający Konto nie akceptuje nowej treści Regulaminu, powinien usunąć swoje Konto przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Do Umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu ma zastosowanie Regulamin w dotychczasowym brzmieniu.

2. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem ze Sklepu lub związane z Umową mogą być rozwiązywane za pomocą polubownych i przedsądowych metod rozwiązywania sporów, do których należą:

a) Mediacja prowadzona przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

b) Postępowanie przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi działającymi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

c) Pomoc udzielana konsumentom przez powiatowych rzeczników konsumentów.

d) Pomoc udzielana konsumentom przez organizacji pozarządowe.

3. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem ze Sklepu lub związane z Umową rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo polski Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza:

a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.),

c) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.),

d) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

e) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 25.09.2019.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego www.galopwear.pl

1. Całkowity koszt dostawy zamówionych Produktów Kupujący poznaje po dodaniu Produktu/-ów do Koszyka i wybraniu formy dostawy i metody płatności – w podsumowaniu Zamówienia, po kliknięciu na przycisk „Podsumowanie” w formularzu Zamówienia.

Paczkomaty InPost – przedpłata 9,99 zł.
Paczkomaty Inpost – za pobraniem 16 zł.
Poczta Polska Kurier 48h – przedpłata 12 zł.
Poczta Polska Kurier 48h – za pobraniem 16 zł.
kurier DPD – przedpłata 16 zł.
kurier DPD – za pobraniem 24 zł.

Artykuł wyprzedany Jeśli artykuł będzie ponownie dostępny, otrzymasz od nas e-mail.